Prohlášení o zpracování osobních údajů

Úvod

Společnost MiCamp Europe Kft. (Király utca 80, 1068 Budapešť, dále jen: MiCamp nebo poskytovatel nebo zpracovatel dat), jako zpracovatel údajů, přiznává pro sebe obsah tohoto právního oznámení za závazný. Zavazuje se, že zpracování osobních údajů související s její činností odpovídá požadavkům stanoveným v těchto pravidlech a také v platných právních předpisech.

Směrnice na ochranu osobních údajů související s online platební službou MiCamp a se stránkou www.micamp.eu jsou vždy k dispozici na webové stránce www.micamp.eu v části „Prohlášení o zpracování osobních údajů“. Společnost MiCamp si vyhrazuje právo současné oznámení kdykoliv změnit, přičemž o změnách vždy zveřejní příslušné oznámení na webové stránce www.micamp.eu.

V případě, že má uživatel otázku, na kterou odpověď v tomto sdělení nenašel, nebo mu není něco jasné, může danou otázku písemně zaslat našim MiCamp kolegům. Přestože dělá společnost MiCamp vše proto, aby byla kvalita jejich poskytovaných služeb na vynikající úrovni, za případné poškození, vyplývající z neodborného použití systému, neodpovídá.

Společnost MiCamp se zavazuje dodržovat ochranu osobních údajů svých partnerů a uživatelů a považuje dodržování informačního práva sebeurčení svých klientů za velmi důležité. Systém PayU poskytnuté osobní údaje důvěrně zpracuje a provede všechna bezpečnostní, technická a organizační opatření, která garantují bezpečnost údajů („bezpečnost dat”).

Společnost MiCamp Vás na následujících stránkách seznámí s principy zpracování údajů, představí Vám závazky, které si vůči sobě, jako zpracovateli údajů, stanovila a které dodržuje. PayU prohlašuje, že jeho základní principy zpracování údajů jsou v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s ochranou osobních údajů.

Definice

 1. osobní údaje: veškeré určené údaje (identifikované nebo identifikovatelné) spojitelné s fyzickou osobou („dotyčná osoba“), jakož i příslušné závěry související s dotyčnou osobu a vytvořené na základě těchto údajů. Osobní údaj si během zpracování údajů zachová svou kvalitu do okamžiku, dokud je jeho vztah s dotyčnou osobou obnovitelný. Osoba se považuje za identifikovatelnou, pokud lze její totožnost přímo nebo nepřímo – na základě jména, identifikačního znaku, respektive pomocí jednoho nebo několika fyzických, fyziologických, mentálních, hospodářských, kulturních nebo sociálních faktorů identifikovat;
 2. souhlas: dobrovolné a rozhodné vyjádření požadavku dotyčné osoby, zakládající se na správném informováni a kterým dotyčná osoba poskytuje svůj jednoznačný souhlas s úplným nebo částečným – vztahující se jen na některé transakce – zpracováním osobních údajů; 3. námitka: prohlášení dotyčné osoby, kterým je námitka vůči zpracování jejích osobních údajů a žádá o ukončení zpracování, respektive o smazání svých údajů; 4. zpracovatel údajů: fyzická nebo právnická osoba, respektive organizace bez právní subjektivity, která určuje cíle zpracování údajů, plní je (včetně použitých nástrojů), nebo je dává provádět pověřenými zpracovateli osobních údajů;
 3. zpracování údajů: jakákoli operace nebo souhrn operací prováděných s údaji, nezávisle na použitém procesu, jako například: shromažďování, příjem, zaznamenávání, třídění, ukládání, změny, využívání, postoupení, zveřejňováníní, harmonizace a spojování, blokování, smazání a likvidace, respektive zabránění dalšímu využití dat. Za zpracování dat se považuje i příprava fotografií, zvukových nahrávek a videonahrávek, respektive zaznamenání fyzické charakteristiky vhodné k identifikaci osob (např. otisk prstů a dlaní, DNS, snímek duhovky);
 4. postoupení údajů: zpřístupnění dat určené třetí osobě;
 5. zveřejnění: zpřístupnění údajů komukoliv;
 6. vymazání údajů: změna údajů k nepoznání takovým způsobem, aby jejich obnova už nikdy nebyla možná;
 7. zablokování údajů: vybavení údajů identifikačním označením za účelem omezení jejich dalšího zpracování na konečné nebo určené období;
 8. likvidace údajů: celková fyzická likvidace nosiče dat, který obsahuje data;
 9. proces zpracování dat: provedení technických úkolů souvisejících s operacemi zpracování údajů, bez ohledu na metody a nástroje použité k výkonu daných operací, respektive na místo využití;
 10. osoba zpracovávající údaje: fyzická nebo právnická osoba, respektive organizace bez právní subjektivity, která na základě pověření zpracovatele údajů provádí zpracování dat;
 11. třetí osoba: fyzická nebo právnická osoba, respektive organizace bez právní subjektivity, která se neshoduje s dotyčnou osobou, zpracovatelem dat nebo osobou zpracovávající údaje;
 12. třetí země: každá země, která není členem Evropského hospodářského prostoru.
 13. dotyčná osoba: kterákoliv určená fyzická osoba identifikovaná – nebo přímo nebo nepřímo identifikovatelná – na základě osobních údajů.

Všechny další pojmy použité v tomto dokumentu, ale zvlášť nedefinované, je třeba interpretovat na základě všeobecných smluvních podmínek společnosti MICAMP.

3 Základní principy zpracování údajů společnosti MiCamp

Osobní údaje lze zpracovat, pokud

 1. a) dotyčná osoba souhlasí se zpracováním nebo
 2. b) je zpracování dat nařízeno zákonem, nebo pokud je nařízeno na základě pověření zákona a v něm definovaném rozsahu

z nařízení místní samosprávy za účelem veřejného zájmu („povinné zpracování dat“).

K souhlasu nezpůsobilé osoby nebo omezeně způsobilé nezletilé osoby není třeba souhlasu jejího zákonného zástupce, neboť prohlášení je zaměřeno na v každodenním životě hromadně se vyskytující registraci a nevyžaduje žádné zvláštní uvážení (odstavec (2) § 2:14. občanského zákoníku).

Zpracovat osobní údaje je možné výhradně za určeným cílem a v zájmu výkonu práv a splnění povinností. Zpracování údajů musí být v každé své fázi v souladu s účelem zpracování údajů.

Zpracovat je možné výlučně osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro splnění cílů zpracování údajů a které jsou vhodné pro dosažení cílů, respektive v rozsahu a v trvání nutném pro realizaci daných cílů.

Osobní údaje je možné zpracovat výhradně se souhlasem, zakládajícím se na příslušných informacích. Dotyčnou osobu je třeba jednoznačně, jasně a detailně informovat o všech skutečnostech souvisejících se zpracováním jejích údajů, zejména o cílech a právních základech zpracování, o osobě oprávněné ke zpracování, o délce trvání zpracování, respektive o tom, kdo může být s jejími údaji obeznámen. Informace se musí vztahovat na práva a možnosti opravných právních prostředků dotyčné osoby souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Zpracované osobní údaje musí odpovídat následujícím požadavkům:

 1. shromažďování a zpracování údajů musí být čestné a zákonné;
 2. údaje musí být přesné, úplné a pokud se to s ohledem na cíle zpracování osobních údajů vyžaduje, i aktuální;
 3. dotyčnou osobu lze identifikovat pouze po dobu potřebnou ke splnění cílů zpracování osobních údajů. Používání všeobecného a jednotného osobního identifikačního znaku využitelného bez omezení je zakázáno. Osobní údaje je možné postoupit, respektive je různé zpracování osobních údajů spojitelné pouze tehdy, pokud s tím dotyčná osoba souhlasí, respektive pokud to umožňuje zákon, přičemž jsou podmínky a požadavky na zpracování dat splněny v souvislosti se všemi osobními údaji.

Osobní údaje (včetně speciálních dat) lze ze země postoupit, nezávisle na nosičích dat nebo na způsobu přenosu dat, zpracovateli osobních údajů nebo osobě zpracovávající osobní údaje do třetí země, pokud dotyčná osoba s touto skutečností výslovně souhlasí, nebo zákon tuto skutečnost umožňuje a ve třetí zemi je během zpracování osobních údajů zajištěna jejich příslušná ochrana. Na postoupení údajů do zemí Evropského hospodářského prostoru je třeba se dívat tak, jako by se údaje přesouvaly v rámci území Maďarska.

4 Okruh osobních údajů, cíle, právní důvod a doba zpracování údajů

V rámci služeb je zpracování všech údajů týkajících se dané osoby založené na dobrovolném souhlasu.

4.1 Údaje návštěvníků webové stránky

Webovou stránku společnosti MiCamp, www.micamp.eu, lze volně navštívit bez uvedení jakýchkoliv informací osobního charakteru. Na webové stránce je možné seznámit se se službami PayU. Poskytovatel umístil v zájmu vytvoření služeb šitých na míru v počítači uživatelů malý datový balíček, tzv. cookies, za účelem zachování uložených nastavení uživatelů. Uživatel si může cookies z vlastního počítače smazat, respektive si může nastavit svůj vyhledávač tak, aby bylo aplikování cookies zakázáno. Kód webové stránky společnosti MiCamp může, nezávisle na MiCamp, obsahovat odkazy přicházející z externího serveru a odkazující na externí server, který podporuje nezávislý audit dat návštěvnosti a další webové analytiky internetové stránky (Google Analytics). Provozovatel / kontrolující tohoto externího serveru nemá k osobním údajům žádný přístup, MiCamp zajistí výlučně dostupnost souhrnných údajů. O zpracování těchto údajů Vám detailní informace může poskytnout externí poskytovatel. Kontakt: www.google.com.

Během návštěvy webové stránky MiCamp může PayU z technických důvodů, respektive za účelem vytvoření statistik, týkajících se uživatelských návyků, zaznamenat IP adresu uživatele, datum návštěvy a adresu stránky v prohlížeči. Údaje server zachová po dobu jednoho měsíce.

4.2 Zpracování údajů souvisejících s platebními transakcemi

Během poskytování služeb společností MiCamp se osobní údaje uživatelů běžně neuchovávají. Během služeb MiCamp však mohou být mezi údaji poskytnutými na platebním rozhraní obchodníka, respektive mezi údaji zachovanými u obchodníka za účelem bezpečnosti transakce (fraud), nebo za účelem sledování uživatelských transakcí, předány následující údaje: (i) jméno objednavatele, (ii) dodací adresa, (iii) fakturační adresa, (iv) telefonní číslo (v) e-mailová adresa.
Tyto údaje MiCamp zachovává po dobu 5 let od splnění transakce.

Na takto uvedenou e-mailovou adresu může společnost MiCamp posílat oznámení související s transakcemi.

4.3 Služba newsletter

Na webové stránce společnosti MiCamp se můžete po uvedení Vaší e-mailové adresy přihlásit k odběru zpravodaje. V rámci odběru zpravodaje společnost MiCamp ve svých newsletterech pravidelně poskytuje informace o svých novinkách těm, kteří o jejich zaslání požádali. Obsah zasílaných newsletterů se může na základě uživateli poskytnutých údajů lišit. Společnost MiCamp zajišťuje možnost se od odběru novinek odhlásit. V newsletterech zasílaných společností MiCamp se mohou objevit i nabídky společností spadajících do stejného okruhu majitelů jako společnost MiCamp a také nabídky zákazníků MiCamp.

4.4 Navázání kontaktu a zpracování dat za účelem zákaznického servisu

Se společností MiCamp můžete navázat kontakt prostřednictvím formuláře, nacházejícího se na webové stránce MiCamp, vyplněním jména, e-mailové adresy a zasláním Vaší zprávy, stejně tak i prostřednictvím e-mailu.

Takto zpracované zprávy využívá společnost MiCamp výlučně k určenému účelu, po konečném vybavení daných záležitostí je uloží a po dobu 5 let archivuje.

Společnost MiCamp provozuje telefonicky dostupný zákaznický servis.

Kontaktní údaje zákaznického servisu jsou k dispozici na webových stránkách www.micamp.eu.

Telefonicky dostupný zákaznický servis společnosti MiCamp volání zaznamenává a archivuje. Od uživatele si telefonický zákaznický servis společnosti MiCamp může v případě ústně poskytnutého souhlasu se zpracováním údajů vyžádat jméno, e-mailovou adresu a údaje platební transakce, kromě čísla a bezpečnostní identifikace platební karty. Společnost MiCam zpracovává data přijatá telefonickým zákaznickým servisem po dobu 5 let.

4.5 Další zpracování osobních údajů

O dalším zpracování osobních údajů, které nejsou vyjmenovány v tomto informačním materiále, poskytuje společnost MiCamp informace při zaznamenání daných údajů.

Společnost MiCamp informuje touto cestou uživatele, že soudy, prokuratury, vyšetřovací úřady mohou za účelem získání informací, oznámení a za účelem poskytnutí údajů kontaktovat poskytovatele (v souladu s § 71 zákona o trestním řízení).

Společnost MiCamp vydá úřadům, v případě pokud úřady ve svém právním kontaktováni označí jejich přesný cíl a okruh údajů, pouze osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, které jsou nezbytné pro realizaci cíle realizace.

5 Způsob uchovávání osobních údajů a bezpečnost zpracování dat

Servery obsluhující webové stránky MiCamp, provozující…  Název: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., Korespondenční adresa: Visegrádi utca. 80/A, Budapešť XIII. kerület,. Emailová adresa: support@tarhely.eu. Tyto organizace mají přístup k údajům zpracovaným systémem PayU výlučně jako zpracovatel osobních údajů.

Tyto organizace mají k údajům zpracovaným společností MiCamp přístup výhradně jako zpracovatelé osobních údajů. Společnost si při zpracování osobních údajů zvolí přístroje informační techniky používané při poskytování služeb a provozuje je tak, aby zpracované údaje:

a    byly přístupné oprávněným osobám (dostupnost);

b          měly zabezpečenou hodnověrnost a ověřitelnost (hodnověrnost zpracování dat);

c          bylo možné potvrdit jejich neměnnost (integrita dat);

d          byly chráněny proti neoprávněnému přístupu (důvěrnost údajů).

Společnost MiCamp se postará o ochranu bezpečnosti zpracování údajů technickými, organizačními a strukturálními opatřeními, které zajistí ochranu odpovídající rizikům a vyskytujícím se v souvislosti se zpracováním údajů.

Společnost MiCamp během zpracování údajů zachovává:

 1. utajení: chrání informace, aby k nim měly přístup pouze oprávněné osoby;
 1. integritu: chrání přesnost a úplnost informací a metod zpracování;
 1. dostupnost: zajistí, aby měl v případě potřeby oprávněný uživatel přístup k požadovaným informacím a aby mu byly k dispozici s tím související prostředky.

Informační systém a síť společnosti MiCamp jsou chráněny před počítači, které podporují podvody, špionáž, sabotáž, vandalismus, také jsou chráněny před ohněm a záplavami, jakož i před počítačovými viry, počítačovými vloupáními a útoky nabádajícími k odmítání služeb. Provozovatel zajistí bezpečnost ochrannými procesy na serverové a aplikační úrovni.

Společnost MiCamp oznamuje touto cestou uživatelům, že elektronické zprávy zasílané prostřednictvím internetu jsou nezávisle na protokolu (e-mail, web, ftp, atd.) zranitelné před síťovými hrozbami, které vedou k nekalým praktikám, nabádají ke zpochybnění smlouvy nebo ke zveřejnění a také ke změnám informací. Za účelem zabránění takovým hrozbám učiní poskytovatel všechna od něj očekávaná příslušná opatření. sleduje systémy v zájmu zaznamenání všech bezpečnostních odchylek, aby měl v případě každé bezpečnostní události k dispozici důkazy. Sledování systému mu kromě toho umožňuje i kontrolu účinnosti uplatňovaných kontrolních opatření.

6 Údaje a kontakty zpracovatele dat

Název: MiCamp Europe Kft.
Adresa: Király utca 80, 1068 Budapešť
E-mail: info@micamp.eu
IČO: 01-09-278688

DIČ: 25499768-2-42

Identifikace registru ochrany údajů: NAIH-104165/2016

7 Postoupení osobních údajů

Společnost MiCamp postupuje osobní údaje uživatelů následujícím podnikatelům / subpodnikatelům:

Název zpracovatele dat: First Data Europe Limited (trading as First Data Merchant Solutions), a company incorporated under the laws of England & Wales with registered number 02012925, Janus House, Endeavour Drive, Basildon, Essex, SS14 3WF

Okruh postoupených údajů: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje související s platební transakcí

Cíl postoupení údajů: sledování uživatelských transakcí za účelem bezpečnosti transakce (fraud)

8 Možnosti opravných právních prostředků

Dotyčná osoba si může vyžádat informace o zpracování svých osobních údajů a může také požádat o úpravu svých osobních údajů, respektive může, kromě zpracování údajů určených v právních předpisech, žádat i o odstranění svých údajů, a to způsobem označeným při registracích, nebo prostřednictvím zákaznického servisu.

Na žádost dotyčné osoby jí společnost MiCamp, jako zpracovatel údajů, poskytne informace o osobních údajích, které zpracovává, respektive o osobních údajích, které jsou zpracovány jím pověřeným zpracovatelem osobních údajů, jakož i o cílech, právních důvodech, trvání zpracování osobních údajů a také o jménu, adrese (sídle) zpracovatele osobních údajů a o jeho činnostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, respektive o tom, kdo a za jakým účelem dané údaje přijímá nebo přijal. Zpracovatel dat je v co možná nejkratší možné době od podání žádosti, nejvýše však do 30 dnů, povinen písemně a srozumitelně poskytnout žadateli potřebné informace. Toto sdělení je bezplatné v případě, že žadatel v příslušném roce ještě v souvislosti se stejným okruhem informací žádost o poskytnutí informací zpracovateli údajů nepodal. V jiných případech si společnost MiCamp může určit úhradu nákladů.

Společnost MiCamp osobní údaje smaže, pokud je jejich zpracování protiprávní, pokud to dotyčná osoba žádá, pokud cíle pro zpracování dat již zanikly nebo pokud již vypršela zákonem určena lhůta pro uchovávání osobních údajů, respektive odstranění údajů nařídil úřad na ochranu osobních údajů (národní úřad pro ochranu osobních údajů a informační svobody).

Společnost MiCamp o úpravách a odstranění údajů informuje dotyčnou osobu a také všechny další osoby, jimž byly údaje za účelem zpracování postoupeny. Od oznámení je možné upustit, jestliže vzhledem k cílům zpracování údajů nejsou porušeny oprávněné zájmy dotčené osoby.

Oprávněná osoba může vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů, pokud:

 1. je zpracování nebo postoupení osobních údajů nezbytně nutné výlučně ke splnění právních povinností nebo uplatnění oprávněných zájmů zpracovatele údajů nebo příjemce údajů, kromě případů, kdy zpracování údajů nařídil zákon

(případ „povinného zpracování údajů“);

 1. se využití nebo postoupení osobních údajů provádí s přímými obchodními cíli, za účelem výzkumu veřejného zájmu nebo za účelem vědeckého výzkumu;
 2. je uplatnění práva námitky umožněno zákonem.

Společnost MiCamp okamžitě přeruší zpracování osobních údajů a v co nejkratší možné době od podání žádosti, nejpozději však do 15 dnů, námitku proti zpracování údajů přezkoumá, přičemž o výsledcích svého šetření (o určení opodstatnění námitky) bude žadatele písemně informovat. V případě, že je námitka oprávněná, zpracovatel dat zpracování, včetně přijímání a předávání údajů, přeruší a údaje zablokuje a následně bude o námitce proti zpracování údajů a o přijatých opatřeních informovat všechny osoby, kterým byly údaje související s námitkou v předchozích obdobích postoupeny a které jsou povinny jednat v zájmu uplatnění práva podat námitku.

Pokud dotyčná osoba s rozhodnutím společnosti BusinessLink AT nesouhlasí, může se se svou námitkou proti tomuto rozhodnutí do 30 dnů od jejího oznámení obrátit na příslušný soud.

Společnost MiCamp nemůže údaje dotyčné osoby odstranit, pokud zpracování osobních údajů nařizuje zákon. Data však nelze postoupit příjemci údajů, pokud zpracovatel údajů souhlasí s námitkou, respektive soud určil oprávněnost uplatnění námitky. V případě porušení práv dotyčné osoby se může daná dotyčná osoba s námitkou vůči zpracovateli údajů obrátit na příslušný soud. Soud v dané věci koná mimo pořadí.

Společnost MiCamp škody dalších osob způsobené protiprávním zpracováním údajů dotčené osoby nebo porušením požadavků datové bezpečnosti uhradí. Zpracovatel dat odpovídá před dotyčnou osobou i za škody způsobené osobou zpracovávající údaje. Zpracovatel dat je od odpovědnosti zproštěn, jestliže škoda byla způsobená z důvdu mimo okruh zpracování údajů.

Škodu není třeba uhradit ani v případě, že byla způsobena záměrným nebo neuváženým jednáním poškozené osoby.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů společností MiCamp lze podat oznámení na následujících kontaktních údajích národního úřadu na ochranu osobních údajů a informační svobody:

Sídlo: Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1125 Budapešť. Poštovní adresa: PO BOX: 5, 1530 Budapešť.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

MiCamp Europe Kft.

© Všechna práva vyhrazena

Sídlo: Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 1125 Budapešť. Poštovní adresa: PO BOX: 5, 1530 Budapešť.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

MiCamp Europe Kft.

© Všechna práva jsou vyhrazena