Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Úvod
Spoločnosť MiCamp Europe Kft. (s.r.o.) (ul. Király č. 80, 1068 Budapešť, ďalej len: MiCamp alebo poskytovateľ, alebo spracovateľ údajov), ako spracovateľ údajov, priznáva pre seba obsah tohto právneho oznámenia za záväzný. Zaväzuje sa, že spracovanie osobných údajov súvisiace s jej činnosťou zodpovedá požiadavkám určeným v týchto pravidlách a tiež v účinných právnych predpisoch. Smernice na ochranu osobných údajov súvisiace s online platobnou službou MiCamp a so stránkou www.micamp.eu sú vždy dostupné na webovej stránke www.micamp.eu v časti „Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov“. Spoločnosť MiCamp si vyhradzuje právo súčasné oznámenie kedykoľvek zmeniť, pričom o zmenách vždy zverejní príslušné oznámenie na webovej stránke www.micamp.eu.V prípade, ak má užívateľ otázku na ktorú odpoveď v tomto oznámení nenašiel alebo mu nie je niečo jasné, danú otázku môže písomne zaslať našim MiCamp kolegom. Hoci robí spoločnosť MiCamp všetko možné preto, aby bola kvalita ňou poskytovaných služieb na vynikajúcej úrovni, za prípadné poškodenia vyplývajúce z neodborného použitia systému nezodpovedá. Spoločnosť MiCamp sa zaväzuje dodržiavať ochranu osobných údajov svojich partnerov a užívateľov a považuje rešpektovanie informačného práva sebaurčenia svojich klientov za veľmi dôležité. Systém PayU poskytnuté osobné údaje dôverne spracuje a vykoná všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré garantujú bezpečnosť údajov („bezpečnosť údajov”). Spoločnosť MiCamp Vás na nasledujúcich stranách oboznámi s princípmi spracovania údajov, predstaví Vám záväzky, ktoré si voči sebe, ako spracovateľovi údajov, stanovila a ktoré dodržiava. Systém PayU vyhlásil, že jeho základné princípy spracovania údajov sú v súlade so stále účinnými právnymi predpismi súvisiacimi s ochranou osobných údajov.

Definície
1. osobné údaje: akékoľvek určené údaje (identifikované alebo identifikovateľné) spájateľné s fyzickou osobou („dotknutá osoba”), ako aj príslušné závery súvisiace s dotknutou osobu a vytvorené na základe týchto údajov. Osobný údaj si počas spracovania údajov zachová svoju kvalitu do okamihu, kým je jeho vzťah s dotknutou osobou obnoviteľný. Osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak ju možno priamo alebo nepriamo – na základe mena, identifikačného znaku, respektíve s jednou alebo viacerými skutočnosťami charakteristickými pre fyzickú, fyziologickú, mentálnu, hospodársku, kultúrnu alebo sociálnu identickosť identifikovať; 2. súhlas: dobrovoľné a rozhodné vyjadrenie požiadavky dotknutej osoby, ktoré sa zakladá na správnom informovaní a ktorým dotknutá osoba poskytuje svoj jednoznačný súhlas s úplným alebo čiastočným, týkajúcim sa iba niektorých informácií, spracovaním s ňou súvisiacich osobných údajov; 3. námietka: vyhlásenie dotknutej osoby, ktorým namieta voči spracovaniu jej osobných údajov a žiada o ukončenie spracovania, respektíve o zmazanie svojich údajov; 4. spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, respektíve organizácia bez právnej subjektivity, ktorá určuje ciele spracovania údajov, prijíma a vykonáva rozhodnutia alebo ich dáva vykonávať povereným spracovateľom osobných údajov vzťahujúcim sa na spracovanie osobných údajov (vrátane využitých nástrojov); 5. spracovanie údajov: akákoľvek operácia alebo súhrn operácií vykonávaných s údajmi, nezávisle od využitého procesu, ako napríklad: zbieranie, príjem, zaznamenávanie, organizovanie, zachovávanie, zmena, využívanie, postúpenie, zverejnenie, zosúladenie a spájanie, uzamknutie, odstránenie a likvidácia, respektíve zabránenie ďalšiemu využitiu údajov. Za spracovanie údajov sa považuje aj príprava fotografií, zvukových nahrávok a videonahrávok, respektíve zaznamenanie fyzickej charakteristiky vhodnej na identifikáciu osôb (napr. otlačok prstov a dlaní, DNS, snímka dúhovky); 6. postúpenie údajov: sprístupnenie údajov určenej tretej osobe; 7. zverejnenie: sprístupnenie údajov komukoľvek; 8. zmazanie údajov: zmena údajov na nepoznanie takým spôsobom, aby ich obnova už nikdy nebola možná; 9. uzamknutie údajov: vybavenie údajov identifikačným označením za účelom obmedzenia ich ďalšieho spracovania na konečné alebo určené obdobie; 10. likvidácia údajov: celková fyzická likvidácia nosiča údajov, ktorý obsahuje dáta;11. proces spracovania údajov: vykonanie technických úloh súvisiacich s operáciami spracovania údajov, nezávisle od metódy a nástrojov použitých na výkon daných operácií, respektíve od miesta využitia; 12. osoba spracovávajúca údaje: fyzická alebo právnická osoba, respektíve organizácia bez právnej subjektivity, ktorá na základe poverenia spracovateľa údajov vykonáva spracovanie dát; 13. tretia osoba: fyzická alebo právnická osoba, respektíve organizácia bez právnej subjektivity, ktorá sa nezhoduje s dotknutou osobou, spracovateľom údajov alebo osobou spracovávajúcou údaje; 14. tretia krajina: každá krajina, ktorá nie je členom Európskeho hospodárskeho priestoru. 15. dotknutá osoba: ktorákoľvek určená fyzická osoba identifikovaná, respektíve priamo alebo nepriamo identifikovateľná na základe osobných údajov. Všetky ďalšie pojmy využívané v tomto dokumente, ale osobitne nedefinované je potrebné interpretovať na základe Všeobecných Zmluvných Podmienok spoločnosti MICAMP.

3 Základné princípy spracovania údajov spoločnosťou MiCamp

Osobné údaje je možné spracovať, ak dotknutá osoba súhlasí so spracovaním alebo spracovanie údajov nariadi zákon, alebo ak ho nariadi na základe poverenia zákona a v ňom definovanom rozsahu nariadenie miestnej samosprávy za účelom verejného záujmu („povinné spracovanie údajov“).

K súhlasu nespôsobilej osoby alebo obmedzene spôsobilej maloletej osoby nie je potrebný súhlas jej zákonného zástupcu, keďže vyhlásenie je zamerané na v každodennom živote hromadne sa vyskytujúcu registráciu a nevyžaduje si žiadne zvláštne uváženie (odsek (2) § 2:14. Občianskeho zákonníka). Spracovať osobné údaje je možné výlučne na určený cieľ a v záujme výkonu práv a splnenia povinností. Spracovanie údajov musí byť v každej svojej fáze v súlade s cieľom spracovania údajov.

Spracovať je možné výlučne osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie cieľov spracovania údajov a ktoré sú vhodné pre dosiahnutie cieľov, respektíve v rozsahu a v trvaní potrebnom na realizáciu daných cieľov.

Osobné údaje je možné spracovať výlučne so súhlasom, zakladajúcom sa na príslušnom informovaní.  Dotknutú osobu je potrebné jednoznačne, jasne a detailne informovať o všetkých skutočnostiach súvisiacich so spracovaním jej údajov, najmä o cieľoch a právnych základoch spracovania, o osobe oprávnenej na spracovanie a spracovávanie, o trvaní spracovania, respektíve o tom, kto môže byť s jej údajmi oboznámený. Informovanie sa musí vzťahovať na práva a možnosti opravných prostriedkov dotknutej osoby súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Spracované osobné údaje musia zodpovedať nasledujúcim požiadavkám:

a. zber a spracovanie údajov musí byť čestné a zákonné;
b. údaje musia byť presné, úplné a ak sa to vzhľadom na ciele spracovania osobných údajov vyžaduje, tak aj aktuálne;
c. dotknutú osobu je možné identifikovať iba po dobu potrebnú na splnenie cieľov spracovania osobných údajov. Používanie všeobecného a jednotného osobného identifikačného znaku využiteľného bez obmedzenia je zakázané.  Osobné údaje je možné postúpiť, respektíve je rôzne spracovania osobných údajov možné spojiť len vtedy, ak s tým dotknutá osoba súhlasí, respektíve ak to umožňuje zákon, pričom sú podmienky a požiadavky na spracovanie údajov splnené pre všetky osobné údaje.

Osobné údaje (vrátane špeciálnych údajov) je z krajiny možné postúpiť, nezávisle od nosiča údajov alebo spôsobu prenosu údajov, spracovateľovi osobných údajov alebo osobe spracovávajúcej osobné údaje do tretej krajiny, ak dotknutá osoba s touto skutočnosťou výslovne súhlasí alebo zákon túto skutočnosť umožňuje a v tretej krajine je počas spravovania, respektíve spracovania osobných údajov zabezpečená príslušná ochrana osobných údajov. Na postúpenie údajov do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru je potrebné pozerať sa tak, akoby sa údaje presúvali v rámci územia Maďarska.

4. Okruh osobných údajov, ciele, oprávnenia a doba spracovania údajov

V rámci služieb je spracovanie všetkých údajov súvisiacich s dotknutou osobou založené na dobrovoľnom súhlase.

4.1. Údaje návštevníkov webovej stránky

Webovú stránku spoločnosti MiCamp, www.micamp.eu, je možné voľne navštíviť bez uvedenia akýchkoľvek informácií osobného charakteru. Na webovej stránke je možné oboznámiť sa so službami PayU. Poskytovateľ umiestni v záujme vytvorenia služieb šitých na mieru v počítači užívateľov malý údajový balíček, tzv. cookies, za účelom zachovania užívateľom uložených nastavení. Užívateľ si môže cookies z vlastného počítača zmazať, respektíve si môže nastaviť svoj vyhľadávač tak, aby bolo aplikovanie cookies zakázané. Kód webovej stránky spoločnosti MiCamp môže, nezávisle od MiCamp, obsahovať odkazy prichádzajúce z externého serveru a odkazujúce na externý server, ktorý podporuje nezávislý audit údajov návštevnosti a ďalšej webovej analytiky internetovej stránky (Google Analytics). Externý poskytovateľ prevádzkujúci/kontrolujúci externý server nemá k osobným údajom žiadny prístup, MiCamp zabezpečí výlučne dostupnosť agregovaných údajov. O spracovaní týchto údajov Vám detailné informácie môže poskytnúť externý poskytovateľ.   Kontakt: www.google.com.

Počas návštevy webovej stránky MiCamp môže PayU z technických dôvodov, respektíve za účelom vytvorenia štatistík, týkajúcich sa užívateľských návykov, zaznamenať IP adresu užívateľa, dátum návštevy a adresu prehliadanej stránky. Údaje server zachová počas jedného mesiaca.

4.2. Spracovanie údajov súvisiacich s platobnými transakciami

Počas poskytovania služieb spoločnosťou MiCamp sa vo všeobecnosti osobné údaje užívateľov nezachovávajú. Počas služieb MiCamp však môžu byť medzi údajmi poskytnutými na platobnom rozhraní Obchodníka, respektíve medzi údajmi zachovanými u Obchodníka za účelom bezpečnosti transakcie (fraud) alebo za účelom sledovania užívateľských transakcií odovzdané nasledujúce údaje: (i) meno objednávateľa, (ii) dodacia adresa, (iii) fakturačná adresa, (iv) telefónne číslo (v) e-mailová adresa. Tieto údaje MiCamp zachováva v trvaní 5 rokov od splnenia transakcie.   Na takýmto spôsobom uvedenú e-mailovú adresu môže spoločnosť MiCamp posielať oznámenia súvisiace s transakciami.

4.3. Služba newsletter

Na webovej stránke spoločnosti MiCamp sa môžete po uvedení Vašej e-mailovej adresy prihlásiť na službu odberu noviniek. V rámci služby odberu noviniek spoločnosť MiCamp vo svojich newsletteroch pravidelne poskytuje informácie o svojich novinkách tým, ktorí o ich zaslanie požiadali. Obsah zasielaných newsletterov sa môže na základe užívateľmi poskytnutých údajov odlišovať. Spoločnosť MiCamp zabezpečuje možnosť od odberu noviniek sa odhlásiť. V newsletteroch zasielaných spoločnosťou MiCamp sa môžu objaviť aj ponuky spoločností, ktoré patria pod rovnakých majiteľov ako spoločnosť MiCamp a tiež ponuky zákazníkov MiCamp.

4.4. Nadviazanie kontaktu a spracovanie údajov za účelom zákazníckeho servisu

So spoločnosťou MiCamp môžete nadviazať kontakt prostredníctvom formuláru, nachádzajúceho sa na webovej stránke MiCamp, s vyplnením mena, e-mailovej adresy a zaslaním Vašej správy, rovnako však aj prostredníctvom e-mailu.

Takto spracované správy využíva spoločnosť MiCamp výlučne na určený účel a po konečnom vybavení daných záležitostí ich uloží a na dobu 5 rokov archivuje.

Spoločnosť MiCamp prevádzkuje telefonicky dostupný zákaznícky servis.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu sú dostupné na webovej stránke www.micamp.eu.

Telefonicky dostupný zákaznícky servis spoločnosti MiCamp volania zaznamenáva a archivuje. Od užívateľa si telefonický zákaznícky servis spoločnosti MiCamp môže v prípade ústne poskytnutého súhlasu so spracovaním údajov vyžiadať meno, e-mailovú adresu a údaje platobnej transakcie, okrem čísla a bezpečnostnej identifikácie bankomatovej karty. Spoločnosť MiCam spracováva údaje prijaté telefonickým zákazníckym servisom počas 5 rokov.

4.5. Ďalšie spracovanie osobných údajov

O ďalšom spracovaní osobných údajov, ktoré nie sú vymenované v tomto informačnom materiály poskytuje spoločnosť MiCamp údaje pri zaznamenaní daných údajov.

Spoločnosť MiCamp informuje touto cestou užívateľov, že súdy, prokuratúry, vyšetrovateľské úrady môžu za účelom získania informácií, oznámení a za účelom poskytnutia údajov kontaktovať poskytovateľa (v súlade s § 71 zákona o trestnom konaní).

Spoločnosť MiCamp vydá úradom, v prípade ak úrady vo svojom právnom kontaktovaní označia ich presný cieľ a okruh údajov, iba tie osobné údaje a len v takom rozsahu, ktoré sú nevyhnutné pre cieľ realizácie vyhľadania.

5. Spôsob uchovávania osobných údajov a bezpečnosť spracovania údajov

Servery obsluhujúce webové stránky MiCamp, prevádzkujúce…  Názov: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., Korešpondenčná adresa: ul. Visegrádi č. 80/A, XIII. obvod, Budapešť. Emailová adresa: support@tarhely.eu. Tieto organizácie majú prístup k údajom spracovaným systémom PayU výlučne ako spracovateľ osobných údajov.

Tieto organizácie majú k údajom spracovaným spoločnosťou MiCamp prístup výlučne ako spracovatelia osobných údajov. Spoločnosť si pri spracovaní osobných údajov zvolí informatické nástroje uplatnené pri poskytovaní služieb a prevádzkuje ich tak, aby spracované údaje:

a. boli prístupné oprávneným osobám (dostupnosť);

b. mali zabezpečené overenie a tiež dôveryhodnosť (dôveryhodnosť spracovania údajov);

c. bolo možné potvrdiť ich nemennosť (integrita údajov);

d. boli chránené voči neoprávnenému prístupu (dôvernosť údajov).

Spoločnosť MiCamp sa postará o ochranu bezpečnosti spracovania údajov s  technickými, organizačnými a štrukturálnymi opatreniami, ktoré zabezpečia ochranu zodpovedajúcu rizikám a vyskytujúcim sa v súvislosti so spracovaním údajov.

Spoločnosť MiCamp počas spracovania údajov zachováva:

a. utajenie: chráni informácie, aby k nim mali prístup iba oprávnené osoby;

b. integritu: chráni presnosť a úplnosť informácií a metód spracovania;

c. dostupnosť: zabezpečí, aby mal v prípade potreby oprávnený užívateľ prístup k požadovaným informáciám a aby mu boli k dispozícii s tým súvisiace nástroje.

Informatický systém a sieť spoločnosti MiCamp sú chránené pred počítačmi, ktoré podporujú podvody, špionáž, sabotáž, vandalizmus, tiež sú chránené pred ohňom a záplavami, ako aj pred počítačovými vírusmi, počítačovými vlámaniami a útokmi nabádajúcimi k odmietaniu služieb. Prevádzkovateľ zabezpečí bezpečnosť ochrannými procesmi na serverovej a aplikačnej úrovni.

Spoločnosť MiCamp oznamuje touto cestou užívateľom, že elektronické správy zasielané prostredníctvom internetu sú nezávisle od protokolu (e-mail, web, ftp, atď.) zraniteľné pred sieťovými hrozbami, ktoré vedú k nekalým praktikám, nabádajú k spochybneniu zmluvy alebo k zverejneniu a tiež k zmenám informácií. Za účelom zabránenia takým hrozbám prijme poskytovateľ všetky od neho očakávané a primerané opatrenia. V záujme zaznamenania všetkých bezpečnostných odchýlok sleduje systémy, aby mal v prípade každej bezpečnostnej udalosti k dispozícii dôkazy. Sledovanie systému mu okrem toho umožňuje aj kontrolu účinnosti uplatnených kontrolných opatrení.

6. Údaje a kontakt spracovateľa údajov

Názov: MiCamp Europe Kft. (s.r.o.)
Adresa: ul. Király č. 80, 1068 Budapešť
E-mail: info@micamp.eu
IČO: 01-09-278688

DIČ: 25499768-2-42

Identifikácia registra ochrany údajov: NAIH-104165/2016

7. Postúpenie osobných údajov

Spoločnosť MiCamp postúpi osobné údaje užívateľov nasledujúcim dodávateľom/subdodávateľom:

Názov spracovateľa údajov: First Data Europe Limited (trading as First Data Merchant Solutions), a company incorporated under the laws of England & Wales with registered number 02012925, Janus House, Endeavour Drive, Basildon, Essex, SS14 3WF

Okruh postúpených údajov: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje súvisiace s platobnou transakciou

Ciele postúpenia údajov: sledovanie užívateľských transakcií za účelom bezpečnosti transakcie (fraud)

8. Možnosti opravných prostriedkov

Dotknutá osoba si môže vyžiadať informácie o spracovaní svojich osobných údajov a môže tiež požiadať o úpravu svojich osobných údajov, respektíve môže, okrem spracovania údajov určeného v právnych predpisoch, žiadať aj o odstránenie svojich údajov, a to spôsobom označeným pri registrácií alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu.

Na žiadosť dotknutej osoby jej spoločnosť MiCamp, ako spracovateľ údajov, poskytne informácie o osobných údajoch, ktoré spracováva, respektíve o osobných údajoch, ktoré sú spracované ním povereným spracovávateľom osobných údajov, ako aj o cieľoch, právnych základoch, trvaní spracovania osobných údajov a tiež o mene, adrese (sídle) spracovateľa osobných údajov a o činnostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov, respektíve o tom kto a za akým účelom dané údaje prijíma alebo prijal. Spracovateľ údajov je v čo možno najkratšej možnej dobe od podania žiadosti, najviac však do 30 dní, povinný písomne a zrozumiteľne poskytnúť žiadateľovi potrebné oznámenia. Toto oznámenie je bezplatné v prípade, ak žiadateľ oznámenia v príslušnom roku ešte v súvislosti s rovnakým okruhom informácií žiadosť o poskytnutie informácií spracovateľovi údajov nepodal. V iných prípadoch si spoločnosť MiCamp môže určiť úhradu nákladov.

Spoločnosť MiCamp osobné údaje zmaže, ak je ich spracovanie protiprávne, ak to dotknutá osoba žiada, ak ciele pre spracovanie údajov už zanikli alebo ak už uplynula zákonom určená lehota na uchovávanie osobných údajov, respektíve odstránenie údajov nariadil úrad na ochranu osobných údajov (Národný úrad na ochranu osobných údajov a informačnej slobody).

Spoločnosť MiCamp o úpravách a odstránení údajov informuje dotknutú osobu a tiež každú ďalšiu osobu, ktorej boli údaje za účelom spracovania postúpené. Oznámenie je možné vynechať, ak vzhľadom na ciele spracovania údajov nie sú porušené oprávnené záujmy dotknutej osoby.

Oprávnená osoba môže namietať voči spracovaniu jej osobných údajov, ak:

a. je spracovanie alebo postúpenie osobných údajov potrebné výlučne na splnenie právnych povinností alebo uplatnenie oprávnených záujmov spracovateľa údajov, alebo prijímateľa údajov, okrem prípadu ak spracovanie údajov nariadil zákon (prípad „povinného spracovania údajov“);

b. sa využitie alebo postúpenie osobných údajov vykonáva s priamymi obchodnými cieľmi, za účelom výskumu verejného záujmu alebo za účelom vedeckého výskumu;

c. je uplatnenie práva námietky umožnené zákonom.

Spoločnosť MiCamp okamžite preruší spracovanie osobných údajov a v čo najkratšej možnej dobe od podania žiadosti, najneskôr však do 15 dní, námietku voči spracovaniu údajov preskúma, pričom o výsledkoch svojho šetrenia (o určení opodstatnenia námietky) bude žiadateľa písomne informovať. V prípade, ak je námietka opodstatnená spracovateľ údajov spracovanie, vrátane prijímania a postúpenia údajov, preruší a údaje uzamkne a následne o námietke voči spracovaniu údajov a o prijatých opatreniach bude informovať každého komu boli údaje súvisiace s namietaním v predchádzajúcich obdobiach postúpené a kto je povinný konať v záujme uplatnenia práva namietania.

V prípade, ak dotknutá osoba s rozhodnutím spoločnosti MiCamp nesúhlasí, so svojou námietkou voči tomuto rozhodnutiu sa môže do 30 dní od jeho oznámenia obrátiť na príslušný súd.

Spoločnosť MiCamp nemôže údaje dotknutej osoby odstrániť, ak spracovanie osobných údajov nariaďuje zákon. Údaje nie je možné postúpiť prijímateľovi údajov, ak spracovateľ údajov súhlasí s namietaním, respektíve súd určil oprávnenosť namietania.

V prípade porušenia práv dotknutej osoby sa daná dotknutá osoba môže s námietkou voči spracovateľovi údajov obrátiť na príslušný súd. Súd v danej záležitosti koná mimo poradia.

Spoločnosť MiCamp škody ďalších osôb spôsobené protiprávnym spracovaním údajov dotknutej osoby alebo porušením požiadaviek dátovej bezpečnosti uhradí. Spracovateľ údajov zodpovedá pred dotknutou osobou aj za škody spôsobené osobou spracovávajúcou údaje. Spracovateľ údajov je od zodpovednosti oslobodený, ak bola škoda neodvratným dôvodom spôsobená mimo okruhu spracovania údajov.

Škodu nie je potrebné uhradiť ani v prípade, ak bola spôsobená zámerným alebo neuváženým konaním poškodenej osoby.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov spoločnosťou MiCamp je oznámenie možné podať na nasledujúcich kontaktných údajoch na Národnom úrade na ochranu osobných údajov a informačnej slobody:

Sídlo: Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 1125 Budapešť. Poštová adresa: PO BOX: 5, 1530 Budapešť.
Telefón: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

MiCamp Europe Kft. © Všetky práva sú vyhradené